Investera i med- och motvind

De flesta som investerar vet att börsens utveckling påverkas av ekonomin. När ekonomin går sämre går börsen ner och när ekonomin går bättre går börsen upp. Det beror främst på att vinsterna varierar med konjunkturen och eftersom aktier prisar in framtida vinster varierar aktiepriset med vinsterna.

Även om ekonomins utveckling är så central för aktieavkastningen är det ofta något som förbises. Speciellt som aktiv investerare kan ens investeringsstil och strategi påverkas starkt av utvecklingen i ekonomin. En bra liknelse är att investera i med- eller motvind där resultatet för sitt investerande i hög grad beror på vindens riktning.

Börsens avkastning beror på konjunkturen

För att illustrera hur väl börs och ekonomi hör ihop har jag tagit fram nedanstående graf som visar börsens rullande årsavkastning med Konjunkturinstitutets barometerindikator. Det finns ett tydligt samband där börsutvecklingen ofta föregår utvecklingen i ekonomin något. Men i backspegeln ser oftast börsutvecklingen som bäst ut under högkonjunktur och som värst ut under lågkonjunktur.

Tar vi det ett steg längre innebär det att vi får högst avkastning efter perioderna när det ser som värst ut i ekonomin. Å andra sidan får vi lägst avkastning när det ser som bäst ut. I nedanstående tabell har jag tagit fram avkastningen efter vi varit i lågkonjunktur (barometerindikatorn under 90) respektive högkonjunktur (över 110). Vi får nästan 40 procentenheter bättre avkastning att investera i låg- jämfört med högkonjunktur.

BarometerindikatornSnittavkastning efterföljande årNegativ avkastning
Under 9027 %14 % av tiden
Över 110-11 %72 % av tiden
Stockholmsbörsen 1996-2023

Att avkastningen är högre efter lågkonjunktur hör också ihop med en lägre börsvärdering. Lägre vinster leder till lägre värdering och utvecklingen ovan korrelerar väl med utvecklingen för börsens värdering. Oftast blir börsen billigare än vad som är långsiktigt motiverat under lågkonjunktur och dyrare än motiverat under högkonjunktur.

Anledningen till det är den psykologiska effekt som konjunkturen har på oss. Investerare är för optimistiska under högkonjunktur och för pessimistiska under lågkonjunktur. Det är samma beteendeanledningar som ligger bakom värde och momentum. Som insiktsfulla investerare bör vi istället agera tvärtom och det är det nu under lågkonjunktur som vi bör investera som mest.

Med- och motvind för olika investeringar

Ekonomins svängningar ger också med- eller motvind för olika investeringsstilar. Att satsa på tillväxtaktier i en ekonomi som krymper är inte ett vinnande koncept vilket de senaste åren har visat. Istället har det varit att satsa på storbolag med en stabil intjäning och som gynnats av en bättre omvärldsekonomi.

Det gör att ens investeringsstil påverkas av ekonomins utveckling. Men många missar oftast denna detalj, förstår inte varför deras strategi underpresterar och börjar tvivla på sin prestation. Som att cykla i uppförsbacke och plötsligt undra varför det blev så tungt. Liksom en idrottare behöver vi förstå vår omgivning, veta våra styrkor och när det är värt att satsa.

I en nyligen publicerad studie på Börslabbet visar jag att kvantitativa strategiers avkastning påverkas ännu mer än börsen av det ekonomiska klimatet. Överprestationen sker när vi går mot bättre tider och underprestationen när vi mot sämre tider. Det har gjort mig mer övertygad att strategierna bygger på överreaktioner på bolagens vinstutveckling.

Det är mycket lättare att överprestera förväntningarna (värde) och drivas av optimism (momentum) när ekonomin växer än när den krymper. Snarare än att tveka på strategierna efter en period av motvind innebär det att vi ska förbereda oss inför nästa period av medvind. På samma sätt som med börsen är det under lågkonjunktur när allmän pessimism råder som kvantitativa strategier har högst potential.

Fokusera på positioneringen

Att positionera oss rätt för framtida sannolika utfall är i stort sett vad investeringar handlar om. Det är också vad kvantitativa strategier går ut på; att exponera sig mot olika felprissättningar. Då vi omöjligen kan förutsäga framtiden handlar det snarare om att positionera oss rätt. Som aktiv investerare handlar det exempelvis om att positionera sig i rätt bolag med högre odds att överträffa börsens förväntningar.

Med positionering kan vi också välja att exponera oss mot olika ekonomier och mot investeringar som fungerar bra i med- eller motvind. Det har blivit ännu mer relevant nu med en mer frikopplad värld och mer volatil ekonomi. Därför tycker jag att det är extra attraktivt att diversifiera sitt sparande idag.

Som vi ser ovan påverkas vår prestation av var vi är i cykeln vilket vi kan tänka på i vår positionering. Statistiken talar för att vi får högre avkastning efter lågkonjunktur och att vi bör vara mer aggressiva då. På samma sätt bör vi vara mer defensiva under högkonjunktur. Speciellt är det när vi går ut från lågkonjunkturen som vi bör investera som mest aggressivt och likt en idrottare anpassa sig efter de ändrade förutsättningarna.

För sen när den ekonomiska medvinden väl kommer vill vi vara investerade i det som gynnas av den eftersom det ger högst avkastning över tid. Nu får vi se om den ekonomiska motvind vi upplevt de senaste åren kommer att gå över till ekonomisk medvind.